AIX에 오라클12c 설치

AIX에 오라클 설치해 볼 기회가 와서 정리해 본다. AIX는 안 해봐서 다른 블러그 도움을 받았다. mkgroup -A id=601 oinstall mkgroup -A id=602 dba mkgroup -A id=603 backupdba mkgroup -A id=603 backupdb mkgroup -A id=604 dgdba mkgroup -A id=605 kmdba #useradd -u 60101 -g oinstall -G dba,backupdb,dgdba,kmdba,oper oracle passwd oracle *** chfs -a size=+20480000 /home 파티션용량변경 …
AIX에 오라클12c 설치 더보기